Nginx serwer www z obsługą php@FastCGI part II

 • Data: 2011

Jest to kontynuacja artykułu: Nginx z obsługą php@FastCGI part I

Przed rozpoczęciem konfiguracji nginx-a musimy zaopatrzyć sie w następujące pakiety: php5, php5-cgi, spawn-cgi, jeśli będziemy chcieli wykorzystywać bazę np. mysql to dodatkowo:php5-mysql, php5-mcrypt. Aplikację spawn-cgi, zapożyczymy z pakiety lighttpd.

 • na wstępie konfigurujemy php5-cgi, edytując plik /etc/php5/cgi/php.ini
 • a w nim ustawiamy: cgi.fix_pathinfo=1
 • pobieramy pakiet lighttpd: wget http://download.lighttpd.net/lighttpd/releases-1.4.x/lighttpd-1.4.26.tar.gz
 • rozpakowujemy go: tar -xvjf lighttpd-1.4.26.tar.gz , wchodzimy do katalogu
 • ./configure
 • kompilujemy make
 • i bierzemy co nas interesuje: cp src/spawn-fcgi /usr/bin/spawn-fcgi
 • nano /usr/bin/php-fastcgi i wklejamy:
  
  #!/bin/sh
  /usr/bin/spawn-fcgi -a 127.0.0.1 -p 9000 -C 3 -u www-data -f /usr/bin/php5-cgi
  

  gdzie:
  -a - interfejs na którym nasłuchuje
  -p - port na którym nasłuchuje
  -C - ilość uruchomionych procesów
  -u - z jakimi prawami uruchamiamy proces
 • następnie tworzymy skrypt startowy do fastcgi, tworzymy plik /etc/init.d/fastcgi
 • 
  #!/bin/bash
  PHP_SCRIPT=/usr/bin/php-fastcgi
  RETVAL=0
  case "$1" in
    start)
     $PHP_SCRIPT
     RETVAL=$?
   ;;
    stop)
     killall -9 php5-cgi
     RETVAL=$?
   ;;
    restart)
     killall -9 php5-cgi
     $PHP_SCRIPT
     RETVAL=$?
   ;;
    *)
     echo "Usage: php-fastcgi {start|stop|restart}"
     exit 1
   ;;
  esac
  exit $RETVAL
  
 • nadajemy mu odpowiednie prawa: chmod 755 /etc/init.d/fastcgi
 • update-rc.d fastcgi defaults 20 (debian,ubuntu itp)
 • To na tyle jeśli chodzi o php via fastcgi.

 • Teraz przechodzimy do konfiguracji samego nginx-a
 • W wielkim uproszczeniu różnica między konfiguracją serwującą statyczny kontent a do serowania dynamicznych stron znajduje się w dyrektywie location:
  
      location ~ \.php$ {
  
          fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
          fastcgi_index index.php;
          fastcgi_param SCRIPT_FILENAME katalog_naszej_strony$fastcgi_script_name;
          include fastcgi_params;
      }
  }
  

  Warto zoptymalizować konfigurację tak, aby do interpretera PHP trafiały wyłącznie żądania wymagające serwowanie "dynamicznych stron". PHP potrafi też serwować statyczne pliki czy obrazki ale nginx zrobi to szybciej i mniejszym kosztem.
  Na przykład:

  
      location = /images {
      auth_basic off;
      root /var/www/strona/images;
  
   }
  
      location / {
          root  /var/www/strona;
          index index.php;
  
      }
     
  
      location = /50x.html {
          root  /var/www/nginx-default;
      }
  
  
      location ~ \.php$ {
  
          fastcgi_pass  127.0.0.1:9000;
          fastcgi_index index.php;
          fastcgi_param SCRIPT_FILENAME /var/www/strona$fastcgi_script_name;
          include fastcgi_params;
      }
  }
  

  Powrót »