Kody odpowiedzi HTTP czyli popularne 404 403 301 302 200

  • Data: 2014

Kod odpowiedzi HTTP to nic innego jak informacja wysłana przez serwer do klienta (z reguły do przeglądarki), informująca o sposobie realizacji zapytania klienta. Schemat modelu komunikacyjnego typu klient-serwer:

http

Kody informacyjne:

Kod Opis Znaczenie
100 Continue prośba o dalsze wysyłanie zapytania
101 Switching Protocols zmiana protokołu
110 Connection Timed Out przekroczony maksymalny czas połączenia
111 Connection Refused połączenie odrzucone przez serwer

Kody powodzenia:

Kod Opis Znaczenie
200 OK zawartość żądanego dokumentu
201 Created utworzono - wysłany dokument został zapisany na serwerze
202 Accepted przyjęto - zapytanie zostało przyjęte do obsłużenia, lecz jego zrealizowanie jeszcze się nie skończyło
203 Non Authoritative Information informacja nieautorytatywna - zwrócona informacja nie odpowiada dokładnie odpowiedzi pierwotnego serwera, lecz została utworzona z lokalnych bądź zewnętrznych kopii
204 No Content brak zawartości - serwer zrealizował zapytanie klienta i nie potrzebuje zwracać żadnej treści
205 Reset Content przywróć zawartość - serwer zrealizował zapytanie i klient powinien przywrócić pierwotny wygląd dokumentu
206 Partial Content część zawartości - serwer zrealizował tylko część zapytania typu GET, odpowiedź musi zawierać nagłówek Range informujący o zakresie bajtowym zwróconego elementu

Kody przekierowania:

Kod Opis Znaczenie
300 Multiple Choices wiele możliwości - istnieje więcej niż jeden sposób obsłużenia danego zapytania, serwer może podać adres zasobu, który pozwala na wybór jednoznacznego zapytania spośród możliwych
301 Moved Permanently trwale przeniesiony - żądany zasób zmienił swój URI i w przyszłości zasób powinien być szukany pod wskazanym nowym adresem
302 Found znaleziono - żądany zasób jest chwilowo dostępny pod innym adresem a przyszłe odwołania do zasobu powinny być kierowane pod adres pierwotny
303 See Other zobacz inne - odpowiedź na żądanie znajduje się pod innym URI i tam klient powinien się skierować. To jest właściwy sposób przekierowywania w odpowiedzi na żądanie metodą POST.
304 Not Modified nie zmieniono - zawartość zasobu nie podległa zmianie według warunku przekazanego przez klienta (np. data ostatniej wersji zasobu pobranej przez klienta - cache przeglądarki)
305 Use Proxy Użyj serwera proxy - do żądanego zasobu trzeba odwołać się przez serwer proxy podany w nagłówku Location odpowiedzi
306 kod nieużywany, aczkolwiek zastrzeżony dla starszych wersji protokołu
307 Temporary Redirect tymczasowe przekierowanie - żądany zasób znajduje się chwilowo pod innym adresem URI, odpowiedź powinna zawierać zmieniony adres zasobu, na który klient zobowiązany jest się przenieść
310 Too many redirects zbyt wiele przekierowań

Kody błędu aplikacji klienta:

Kod Opis Znaczenie
400 Bad Request nieprawidłowe zapytanie – żądanie nie może być obsłużone przez serwer z powodu błędnej składni zapytania
401 Unauthorized nieautoryzowany dostęp – żądanie zasobu, który wymaga uwierzytelnienia
402 Payment Required Wymagana opłata – odpowiedź zarezerwowana na przyszłość (niektóre serwisy już z niego korzystają)
403 Forbidden Zabroniony – serwer zrozumiał zapytanie lecz konfiguracja bezpieczeństwa zabrania mu zwrócić żądany zasób
404 Not Found nie znaleziono – serwer nie odnalazł zasobu według podanego URL ani niczego co by wskazywało na istnienie takiego zasobu w przeszłości
405 Method Not Allowed niedozwolona metoda – metoda zawarta w żądaniu nie jest dozwolona dla wskazanego zasobu, odpowiedź zawiera też listę dozwolonych metod
406 Not Acceptable niedozwolone – zażądany zasób nie jest w stanie zwrócić odpowiedzi mogącej być obsłużonej przez klienta według informacji podanych w zapytaniu
407 Proxy Authentication Required wymagane uwierzytelnienie do serwera pośredniczącego (ang. proxy) – analogicznie do kodu 401, dotyczy dostępu do serwera proxy
408 Request Timeout koniec czasu oczekiwania na żądanie – klient nie przesłał zapytania do serwera w określonym czasie
409 Conflict konflikt – żądanie nie może być zrealizowane, ponieważ występuje konflikt z obecnym statusem zasobu, ten kod odpowiedzi jest zwracany tylko w przypadku podejrzewania przez serwer, że klient może nie znaleźć przyczyny błędu i przesłać prawidłowego zapytania
410 Gone zniknął (usunięto) – zażądany zasób nie jest dłużej dostępny i nie znany jest jego ewentualny nowy adres URI; klient powinien już więcej nie odwoływać się do tego zasobu
411 Length required wymagana długość – serwer odmawia zrealizowania zapytania ze względu na brak nagłówka Content-Length w zapytaniu; klient może powtórzyć zapytanie dodając doń poprawny nagłówek długości
412 Precondition Failed warunek wstępny nie może być spełniony – serwer nie może spełnić przynajmniej jednego z warunków zawartych w zapytaniu
413 Request Entity Too Large encja zapytania zbyt długa – całkowita długość zapytania jest zbyt długa dla serwera
414 Request-URI Too Long adres URI zapytania zbyt długi – długość zażądanego URI jest większa niż maksymalna oczekiwana przez serwer
415 Unsupported Media Type nieznany sposób żądania – serwer odmawia przyjęcia zapytania, ponieważ jego składnia jest niezrozumiała dla serwera
416 Requested Range Not Satisfiable zakres bajtowy podany w zapytaniu nie do obsłużenia – klient podał w zapytaniu zakres, który nie może być zastosowany do wskazanego zasobu
417 Expectation Failed oczekiwana wartość nie do zwrócenia – oczekiwanie podane w nagłówku Expect żądania nie może być spełnione przez serwer lub – jeśli zapytanie realizuje serwer proxy – serwer ma dowód, że oczekiwanie nie będzie spełnione przez następny w łańcuchu serwer realizujący zapytanie

Kody błędu serwera:

Kod Opis Znaczenie
500 Internal Server Error wewnętrzny błąd serwera – serwer napotkał niespodziewane trudności, które uniemożliwiły zrealizowanie żądania
501 Not Implemented nie zaimplementowano – serwer nie dysponuje funkcjonalnością wymaganą w zapytaniu; ten kod jest zwracany, gdy serwer otrzymał nieznany typ zapytania
502 Bad Gateway błąd bramy – serwer – spełniający rolę bramy lub pośrednika – otrzymał niepoprawną odpowiedź od serwera nadrzędnego i nie jest w stanie zrealizować żądania klienta
503 Service Unavailable usługa niedostępna – serwer nie jest w stanie w danej chwili zrealizować zapytania klienta ze względu na przeciążenie
504 Gateway Timeout przekroczony czas bramy – serwer – spełniający rolę bramy lub pośrednika – nie otrzymał w ustalonym czasie odpowiedzi od wskazanego serwera HTTP, FTP, LDAP itp. lub serwer DNS jest potrzebny do obsłużenia zapytania
505 HTTP Version Not Supported wersja HTTP nie obsługiwana – serwer nie obsługuje bądź odmawia obsługi wskazanej przez klienta wersji HTTP

Powrót »