./configure: error: the HTTP rewrite module requires the PCRE library - kompilacja nginx

  • Data: 2015

W czasie kompilacji serwera www NGINX możemy napotkać się na kilka błędów, głównie wynikających z braku bibliotek developerskich, oto jeden z nich:

./configure: error: the HTTP rewrite module requires the PCRE library.
You can either disable the module by using --without-http_rewrite_module
option, or install the PCRE library into the system, or build the PCRE library
statically from the source with nginx by using --with-pcre= option.

W celu wyeliminowania w/w błędu instalujemy następujący pakiet:

  • Debian/Ubuntu : aptitude install libpcre3-dev
  • RedHat/CentOS : yum install pcre-devel.x86_64 (64 bitowa arrchitektura )

Powrót »